Tisztségviselők

B. Pintér Márta
iskolalelkész

Lelkészként megszoktam, hogy szolgálati helyeimnek megfelelően más-más gyülekezetek életébe kapcsolódjak be. De már gyermekkoromban is hozzászokhattam a változó kötődéshez, lévén, hogy papcsaládban nőttem fel. 

A szomszédos kerületben, Pestszentlőrincen élek, ám a Podmaniczky iskolába 2017. augusztus 31-én történt iskolalelkészi beiktatásom óta figyelemmel kísérem és erőmhöz, időmhöz mérten segíteni igyekszem a rákosmenti  evangélikus közösség életét. Mivel húsz esztendőn át egyházunk Női Missziói Szolgálatát vezettem, és jelenleg is e munkaág referense vagyok, így a keresztúri testvérek ritkábban találkozhatnak velem a vasárnapi istentiszteleti alkalmakon, mert akkor máshol szolgálok. 

Emellett számos hazai és nemzetközi egyházi szervezet munkájában is részt veszek. 

Legfőbb célomnak tekintem ugyanakkor, hogy tovább erősödjön a gyülekezet és az iskola jó kapcsolata. E cél elérésében rendkívül eredményesnek mutatkoznak a havonként megtartott családi istentiszteletek, amelyeken egy-egy évfolyam tanulói szolgálatot is vállalnak. Óriási bizonyságtétel, hogy az alkalom zenei kíséretét tanárok és a gyülekezet presbiterei (köztük szülők!) együtt végzik.

 

Dr. Bácskai Károly
kisegítő lelkész

Örömmel vállaltam a kisegítő lelkészi szolgálatot gyülekezetünkben. A név a jelleget is tükrözi: segíteni szeretnék lelkész és nem-lelkész testvéreimnek a gyülekezeti élet számos területén, igény és beosztás szerint. Hittudományi egyetemi oktatói szolgálatom mellett - amely lelkészként a főállásom és egész embert kíván - szívesen tevékenykedem bibliaóráinkon, vasárnapi és ünnepi istentiszteleteinken, kazuális, alkalmi eseményeken. Szerepet találok magamnak abban is, hogy erősítsük a kerületünkben élő evangélikusok gyülekezeti kötődését és jelenlétét, valamint segítsük a közösséget kereső, a társaságra vágyó emberek, családok gyülekezetünk felé fordulását. Mindezt nem egy kívülről érkezett segítő hűvös józanságával képzelem el: a helyemen érzem magam a gyülekezet mind a négy templomában, belülről igyekezve pezsdíteni és változatosabbá tenni a munkát és a kikapcsolódást, a figyelmet és az örömöt. Szeretnék vigasztalni, bátorítani, tanítani és tanulni, szeretnék osztozni mindabban, ami a mienk. Szolgálni szeretnék az evangéliummal Rákosmentén is.

 

Balás Gyula
presbiter

1958-ban születtem Pásztón. Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányaimat már Salgótarjánban végeztem. 1980-ban kerültem Budapestre, és itt szereztem diplomát, majd az iskola befejezése után 1984-ben költöztem családommal Keresztúrra. Azóta járunk a négy templom valamelyikébe, ahol mindig is jól éreztük magunkat. Három fiúgyermekem van, akik a Deák Téri Evangélikus Gimnázium tanulói voltak, most egyetemi tanulmányaikat végzik. Gergő fiam a gyülekezet egyik kántora. Megtisztelőnek tartom, hogy a presbitérium tagja lehetek, és szerény munkámmal próbálom segíteni a gyülekezet életét. Fontosnak tartom a közösség növekedését, építését

 

Balázsné Schlekmann Zsuzsanna
presbiter

Születésem óta ('55) a rákoskeresztúri gyülekezet tagja vagyok. 1968-ban ugyanitt konfirmáltam. Évekig tagja voltam az énekkarnak. 2012-től megválasztottak presbiternek. Gyülekezetünkből elsőként vettem részt presbiter képzésen, ahol sikeres vizsgát tettem.   Tagja vagyok a Luther-olvasókörnek. A közösségi munkában is igyekezem részt venni.

 

Balog Melinda
ifivezető, presbiter

1983-ban születtem, Rákoshegyen nőttem fel, anyai ágon tősgyökeres német és szlovák rákoskeresztúri családból származom. Édesapám Békés megyei református családból származik. Vőlegényem közgazdászként dolgozik, én pedig óvodapszichológus vagyok egy budai ökumenikus óvodában. Különösen érdekelnek a csoportos terápiás és önismereti módszerek mind felnőttek, mind gyermekek körében. A gyülekezet  ifi csoportjának vagyok az egyik csoportvezetője. Korábban a gyülekezet kórusában szolgáltam 3 évig. Kuratóriumi tagként pályázatírással igyekszem segíteni a gyülekezet alapítványát, a Podmaniczky János Alapítványt. Presbiterként szívesen szerveznék egy korhatár nélküli imacsoportot, amelynek résztvevői havi rendszerességgel találkoznak és beszélgetnek a Bibliáról, az abban olvasottak személyes vonatkozásairól, Istennel való kapcsolatukról, örömeikről, gondjaikról, és közösen tapasztalhatnánk meg az Istennel való közösségben elhangzó szabad imádság hitgazdagító erejét. A közösség nyitott csoportként működne az útkeresésben lévők befogadásával.

 

Bartosné Gemzsi Zsuzsanna
a számvevőszék tagja

1974-ben születtem Vácon. Gyermekéveimet Acsán töltöttem, szüleimmel, nagyszüleimmel, evangélikus családban. 1986-ban konfirmáltam és 1997-ben kötöttem házasságot az acsai evangélikus templomban. 1993-ban a Hunfalvy János Külkereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem Budapesten. Az érettségivel külkereskedelmi ügyintéző végzettséget kaptam. 1995-ben európai üzleti asszisztens és 1996-ban pénzügyi ügyintéző szakképesítést szereztem. 2006-ban diplomáztam a Károly Róbert Főiskolán, Gyöngyösön, itt közgazdász diplomára tettem szert gazdálkodási szakon, pénzügy szakirányon. 2015-ben államháztartási mérlegképes könyvelő felsőfokú szakképesítést szereztem. 2015-ben közigazgatási alapvizsgát, 2017-ben közigazgatási szakvizsgát tettem le. 1989-től 1997-ig Budapesten II. kerületében laktam. 1997-től a férjemmel, Lehellel a IV. kerületben laktunk. Rákoshegyre 2004-ben költöztünk, ahol máig is élünk két gyermekünkkel, Dominikával (2001.) és Ákossal (2009.). Gyermekeink az acsai evangélikus templomban keresztelkedtek, de a hittanórákat a keresztúri parókián, illetve az Újlak Utcai Általános Iskolában látogatták. Dominika a keresztúri temlpomban konfirmált 2016-ban. A számvevőszéki tagságra  – a bizalmat köszönve - örömmel mondtam igent, munkámat – Isten áldásával, és támogatásával - alázattal és tisztességgel, lelkiismeretesen, legjobb tudásom szerint, erőmhöz és lehetőségeimhez mérten, becsülettel szeretném elvégezni!

 

Bónyai Zsolt
presbiter

1978-ban születtem, két ciklus óta vagyok a presbitérium tagja. Édesanyám evangélikus, édesapám református. Rákoskeresztúri születésű vagyok, anyai ágon a családom generációk óta itt él. Családi vállalkozásunk van, amelyet szüleimmel és testvéremmel közösen működtetünk.

Cseppelyné Gébele Gabriella
gyermekbibliakör vezető, presbiter, jegyző

1971-ben születtem Budapesten. Születésemtől fogva Rákoshegyen élek, jelenleg férjemmel és két lányommal együtt. Családom apai ágon régi keresztúri evangélikus család. A keresztúri templomban kereszteltek meg, konfirmálásomra pedig Ferenczy Zoltán készített fel Rákoshegyen. Gyermekeim születése után kerültem újra közelebb a gyülekezet életéhez, a gyermekbibliaköri alkalmak vezetésébe kapcsolódtam be, melyet azóta is szívesen és örömmel végzek. 2012-ben választottak meg a gyülekezet jegyzői tisztségére, emellett számos közösségi programon és a Nőegyleti Munkában is aktívan részt veszek. A gyülekezetben a presbiteri és jegyzői szolgálatot a legjobb tudásom szerint szeretném végezni, és a gyülekezet tagjait méltón képviselni.

 

Cserteg Szilvia
hitoktató

Rákosligeten élek a családommal. Jelenleg a rákoskeresztúri és rákosligeti iskolák hitoktatójaként dolgozom. Tanulmányaimat Debrecenben a Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskolán tanító szakon, valamint a református teológia hittan szakán végeztem. Az elmúlt évben pedig az Evangélikus Hittudományi Egyetemen is levizsgáztam.

 

Dörfi Lajos
bibliakőr vezető, egyházfi, presbiter, a jelölőbizottság tagja

1960-ban születtem, tősgyökeres rákoshegyi lakos vagyok. Apai ágon üknagyapám német evangélikus családból származott, és mint pinceépítő mester érkezett Magyarországra. Nagyapám a rákoshegyi evangélikus gyülekezetalapító tagja volt, későbbiekben a templom pénztárgondnoka. Itt kereszteltek meg, és itt is konfirmáltam. Nős vagyok, feleségem Zolnai Szilvia. Műszaki és idegenforgalmi végzettségem van, jelenleg vállalkozóként dolgozom az élelmiszeriparban. Szeretnék a gyülekezet aktív tagja lenni, Isten örömére és dicsőségére, és emberek hasznára és javára. 2012-től vagyok a gyülekezet presbitere.

 

Erdészné Nagy Éva
iskolaigazgató

1963-ban születtem Várpalotán és itt is éltem családommal 19 éves koromig. Főiskolai tanulmányaim idején ismerkedtem meg férjemmel , akivel 1985-ben kötöttünk házasságot és Budapesten telepedtünk le. 1995-ben két fiunk született. Első diplomámat biológia-kémia szakos tanárként 1986-ban szereztem meg, majd közoktatási vezető, később pedig közigazgatási menedzser mester szakot végeztem. 1993 óta dolgozom igazgatóként.A Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskolát annak alapítása óta vezetem. Intézményünkben alapvető feladataink mellett különös gondot fordítunk a keresztény világnézet, világkép és értékrend gyermekeinkben való kialakítására és megerősítésére. A rákoskeresztúri evangélikus gyülekezetnek 2012 tavasza óta vagyok tagja. Gyülekezeti tagként és intézményvezetőként is elkötelezetten dolgozom azon, hogy az iskola és a gyülekezet kapcsolata erősödjön.

 

Dr. Farkas Zoltán
presbiter

2007-ben költöztünk családommal a kerület tőszomszédságába, azóta járunk a rákoskeresztúri gyülekezetbe. Az ELTE jogi karának elvégzését és az ügyvédjelölti éveket követően - több, mint 10 éve - saját irodámban kezdtem ügyvédként dolgozni, amit azóta is folytatok. A 90-es évek elején Albertirsán, az irsai gyülekezetben konfirmáltam, majd aktívan részt vettem az ifjúsági életben, zenei táborokban, nyári táborokban. 2003-ban kötöttünk házasságot feleségemmel,  akivel egyetemi éveink alatt az evangélikus egyház kollégiumában, a Luther Otthonban ismerkedtünk össze. Házasságunkból három gyermek született, akik közül kettő már a keresztúri gyülekezetben részesült a keresztségben. Családom sok szállal kötődik a gyülekezethez, így két lányunk a Podmaniczky János Evangélikus Általános Iskola tanulója, feleségem, Farkas Katalin rendszeresen tart a gyermekbibliakörben alkalmakat és a családi istentiszteletek szolgálataiba is igyekszünk bekapcsolódni.

 

Fülöp András
presbiter

1942-ben születtem Budapesten. A budafoki evangélikus templomban kereszteltek, ott konfirmáltam, és ott is kötöttem házasságot feleségemmel, Kozma Klárával. Mindhárom gyermekünket szintén ott keresztelték. 1965-ben szereztem biológia-kémia középiskolai tanári oklevelet az ELTE Természettudományi Karán. Hatévi tanítás után különböző kémiai analitikai laboratóriumok munkatársaként, illetve vezetőjeként dolgoztam nyugdíjazásomig. Hobbim a gombászás, a madarászás és a természetvédelem. 1985-ben költöztünk Rákoskeresztúrra. A gyülekezetnek ideköltözésünk óta vagyunk tagjai. Szívesen veszek részt a templom fenntartását szolgáló munkákban és a gyülekezet életét segítő tevékenységekben.

Füzesi Attila
presbiter

1960-ban születtem Budapesten. Születésem óta itt élek a kerületben. Nagyszüleim, szüleim, lánytestvérem is az evangélikus egyház tagjai, ahogyan én magam is. Iskolai végzettségem vendéglátóipari technikus. A kerületben dolgozom 1979 óta. Tíz évet a vendéglátásban, majd később vállalkozóként a kereskedelemben töltöttem. Jelenleg a Pesti úton az idősek otthonában a büfét üzemeltetem. 1980-ban kötöttem házasságot. Két gyermekünk született, a lányom révén pedig már van két kis unokám is, akik bearanyozzák az életünket. Nagyon várom a nyugdíjas éveket, hogy még több aktív időt tölthessek a családommal és a gyülekezettel is.

 

Garamszegi Katalin
kántor, presbiter, a jelölőbizottság tagja

1978. július 13-án születtem a gyülekezet által ismert evangélikus családba. Szüleim mindkét részről hitüket gyakorló evangélikusok. Konfirmáció után a fóti kántorképzőbe jártam. Tizenhárom éves koromtól a rákosligeti templomban orgonálok. Három gyermekem van, akiket igyekszem imádságos életre nevelni. Szüleim által indíttatást éreztem a Krisztust követő életmód folytatására. Szeretném ezt a gyakorlatban is, egyházamat szolgálva mint presbiter bizonyítani.

 

Herzog Ferenc
presbiter, egyházmegyei közgyűlési küldött, a jelölőbizottság tagja, a számvevőszék tagja

1948-ban születtem Budapesten, nyugdíjas építőmérnök vagyok. Feleségem nyugdíjas tanítónő. Négy gyermekünk és kilenc unokánk van. Családunkban mindenki evangélikus. 1983 óta lakunk a kerületben, előbb a lakótelepen, 1996 óta pedig Rákoscsabán. Ide költözésünk előtt a budavári gyülekezethez tartoztunk. 1995-ben választottak presbiterré, 2000-től 2012-ig az egyházközség jegyzői, 2012 és 2018 között gondnoki tisztét láttam el. 2012 óta tagja vagyok a jelölőbizottságnak, és küldött vagyok az egyházmegyei közgyűlésben. 2018 óta tagja vagyok a Számvevőszéki Bizottságnak. Amatőr fotósként igyekszem a gyülekezet életét, a fontosabb eseményeket fényképeken rögzíteni a gyülekezeti honlap részére. Lehetőség szerint részt veszek a gyülekezet rendezvényein és a csabai bibliakör alkalmain.

 

Himesné Enikő
a számvevőszék elnöke

A rákoskeresztúri gyülekezetnek 1990-ben lettem tagja férjemmel együtt. Később a rákoshegyi templomunk szomszédságában találtuk meg a végleges családi otthonunkat, és a „hegyi” templomunkban a lelki házunkat Az előző két ciklusban presbiterként vettem részt a gyülekezeti munka irányításában. Ez idő alatt 6 évig pénztáros voltam, majd 4 évig könyvelőként vezettem a gazdálkodási adminisztrációt. 2018-tól  a számvevőszék elnökeként folytatom a gazdálkodás felügyeletét. Kérem az Úr segítségét, hogy vezéreljen ezen az úton!

 

Hullán Szabolcs
presbiter

1966-ban születtem Tatabányán anyai ágon katolikus, apai ágon evangélikus családban. A Budapest-Kelenföldi gyülekezetben konfirmáltam 1981-ben. A BME Gépészmérnöki karán diplomáztam 1992-ben és 2001-ben. Feleségemmel 2002-ben költözünk Rákoshegyre, négyből három gyermekünk már itt született, Rákosmentén. 2006-ban csatlakoztunk a gyülekezethez. Harmadik gyermekünk - idősebb testvéreihez hasonlóan - idén fog konfirmálni. Örömmel tölt el, hogy a gyülekezet befogadta családunkat és lehetőségeim szerint mindenben segítem közösségünket.

 

Keresztesi Péter
presbiter

1953-ban születtem Rákoshegyen evangélikus családban. Apai nagyapám a rákoshegyi gyülekezet alapító tagja volt. Megkeresztelésem óta kötődöm én is a rákoshegyi templomhoz. 1990-ben kötöttem házasságot feleségemmel, Keresztesi Saroltával. Egy gyermekünk van, Keresztesi Andrea, aki szintén a gyülekezet tagja. A rákoshegyi templomba járunk istentiszteletre. Nyugdíjas vagyok, de továbbra is dolgozom feleségem vállalkozásában, a gyülekezethez kapcsolódóan részt veszek az alapítványok könyvelésében. Örömmel veszek részt a finnországi testvérgyülekezetekkel való kapcsolattartásban. A gyülekezet életében igyekeztem mindig aktívan részt venni, a jövőben is szeretném munkámmal szolgálni a gyülekezetet.

 

Koczor Kinga
baba-mama kör vezető, kántor

A keresztúri gyülekezet közösségébe 2009-ben kapcsolódtam be, férjem révén. Rövid idő múltán kántorként kezdtem szolgálni a ligeti és csabai istentiszteleteken. Az ifjúsági közösséget és gyerekalkalmakat a gitáros énekek kíséretével segítettem, majd 2013-ban hitoktatóként kezdtem dolgozni a kerületi iskolákban. 2016 óta édesanyaként élem mindennapjaimat, 2019 őszén pedig elvállaltam a gyülekezeti baba-mama kör vezetését Reck Orsolyával együtt. Célunk, hogy olyan alkalmat teremtsünk az anyukák számára, ahol természetes közegükben tudnak gondolkodni, beszélgetni a hit dolgairól is. A kommunikációs

munkacsoportban csapattársaimmal közösen azon dolgozunk, hogy minél többekhez juttassuk el a hívást gyülekezetünkbe, és azt az Örömhírt, amely mindannyiunkat éltet.

 

Kondor Csilla
presbiter, egyházmegyei közgyűlési pótküldött

1992-óta élek férjemmel és gyermekeimmel együtt Rákoskeresztúron. Mindig is szívesen vettünk részt a gyülekezet életében, de úgy érzem, hogy a szorosabb kötődésünket egyházunkhoz a gyermekeinknek is köszönhetjük. Isten közelségét elsősorban Rákoscsabán éljük meg, ahol Gergő fiúnk kántori szolgálatot végez. 2006 óta vagyok presbiter. Kommunikációs végzettségemnek köszönhetően szívesen vettem részt a gyülekezeti honlap indulásában, ahol kezdetben a „Gyerek-lap” rovatát szerkesztettem.  A színes gyülekezeti programok közül tagja vagyok a Nőegyletnek, örömmel látogatom a Középkört és segítek a gyülekezeti újság eljuttatásában is. Hálás vagyok ezekért az alkalmakért, ahol mindig megtapasztalhatjuk az isteni szeretetet, és a hitközösségi életet. Megtisztelő számomra a presbiteri szolgálat lehetősége, melyet minden tudásommal és igyekezetemmel szeretnék végezni.

 

Magyari Márton
ifivezető, presbiter

1982-ben születtem, s rá egy évre keresztelt meg Ferenczy Zoltán lelkész a rákoshegyi templomban. A Deák Téri Evangélikus gimnázium után az Evangélikus Hittudományi Egyetemen folytattam tanulmányaimat. 2007-től a Magyar Testvéri Börtöntársaság és a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete ügyvezetője lettem. Jelenleg az Angyalfa Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségét töltöm be. Másodmagammal ötletgazdája vagyok az "Láthatóan evangélikus" - mai magyar evangélikus arcképcsarnok sorozatnak. Részt veszek egyházunk médiamunkájában is. Célom, hogy presbiterként gyülekezetünket segítsem, annak érdekében, hogy az Örömhír minél többekhez eljusson.

 

Majerné Szőke Zsuzsanna
a számvevőszék tagja

1949 óta élek Rákoshegyen. Szüleim hatására szorgalmas templomlátogató lettem. Hegyen konfirmálkodtam. 1989 óta vagyok presbiter, korábban jegyzői, majd régóta a számvevőszéki munkában segítem a gyülekezetet. Hegyen a pénztárosi feladatokat is ellátom. Munkahelyemen revizor, belső ellenőr voltam, illetve számviteli területen dolgoztam. 1997 óta nyugdíjas vagyok.

 

Mirák Katalin
kántor, presbiter, a jelölőbizottság tagja

1966-ban születtem Budapesten. Magyar-történelem szakon végeztem az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán, majd történész diplomát szereztem az ELTE-n. Kutatási területem a magyarországi evangélikus egyház 1945 utáni története. Jelenleg a MEE Tényfeltáró Bizottsága tagjaként a pártállam állambiztonsági szervei és az evangélikus egyház 1945–1990 közötti nyílt és titkos kapcsolatainak feltárását végzem. Emellett tudományos munkatársként az Evangélikus Országos Levéltárban is dolgozom. Apai ágon tősgyökeres rákoskeresztúri evangélikus családban nőttem fel. Életem legfontosabb részei – családom, keresztségem, konfirmációm, házasságkötésem, négy gyermekünk megkeresztelése és konfirmációja – mind ehhez a gyülekezethez kötnek. A gyülekezeti élet több területén is dolgozom: három évtizede végzek kántori szolgálatot, és aktívan részt veszek a gyülekezet zenei életében. Szerkesztem a Kereső Szó című újságot. Lelki-testvéri közösséget jelent számomra a Középkör, amelynek alapításától kezdve tagja vagyok. A Nőegylet munkájában is rendszeresen vállalok feladatot. 2006 óta vagyok presbiter. Munkámmal, jelenlétemmel, tudásommal a jövőben is szeretném a gyülekezet javát és építését szolgálni.

 

Mukkné Kovács Csilla
egyházfi, presbiter

1961. január 16-án születtem Budapesten. A Deák téren kereszteltek. Férjem Mukk György. Rákosligeten élünk. Öt gyermekünk és tizenegy unokánk van. A Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban tanítok 1991 óta. Az iskolába kerülve kerültem kapcsolatba a rákoskeresztúri evangélikus gyülekezettel, ahol felnőttként konfirmáltam 1992-ben. A gyülekezet életébe bekapcsolódva a gyermekmunkában segédkeztem, hittantáborok szervezésében, lebonyolításában vettem részt. Jelenleg a rákosligeti templomunk egyházfi feladatát látom el családom, illetve férjem segítségével.

 

Nagyné Szeker Éva
lelkész

Többekkel egyetemben én is elmondhatom, hogy az orgonapadról hívott el az Úr a lelkészi pályára. Cegléden nevelkedtem, a gyülekezet kántora voltam egészen az érettségiig. Az addigi életpálya terveimmel szakítva, az Evangélikus Teológiai Akadémiára jelentkeztem, melyet 1986-ban végeztem el. A segédlelkészi éveimet a Kisapostag–Dunaújváros Társult Gyülekezetben kezdtem meg, ahol a szórványmunka mellett fő feladatom a Dunaújvárosban élő evangélikusok felkutatása, gyülekezetplántálás volt. 1990-ben parókusi vizsgát tettem, és ezt követően a Keszthely és Környéke Evangélikus Egyházközségben folytattam a szolgálatomat. Az 56 településből álló szórványterület gondozása volt a feladatom 18 éven át. Eközben 2008-ban diplomát szereztem a PPKE Szociális szakán mint menedzser és szociális intézményvezető. 2013-ban a KGRE Jogi karán megszereztem a jogi szakokleveles lelkészi képesítést, valamint 2015-ben képesítést szereztem a daganatos betegek lelkigondozása területén. 2008 óta vagyok a rákoskeresztúri gyülekezet lelkésze.

Pápay Imréné
a számvevőszék tagja

1943-tól édesanyámmal jártam a rákosligeti evangélikus templomba istentiszteletre. Az 1940-es évek végén, az 1950-es évek elején barátnőmmel, Késmárszky Edittel vasárnapi iskolát tartottunk a rákosligeti fiataloknak. 1952-ben érettségiztem a Deák téri Evangélikus Leánygimnáziumban, amelyet érettségink után államosítottak. Ez után jöttek a munkás évek, a családalapítás, két leányom felnevelése. Jelenleg három fiúunokám boldog nagymamája vagyok. 1995-ben, majd 2000-ben a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség presbiterének választottak meg. 1989-es nyugdíjazásom óta egyre jobban bekapcsolódtam a gyülekezet életébe. 2012-től vagyok számvevő,  a számvevőszéki munkát igyekszem a lehető legjobban ellátni.

 

Reckné Bielik Mária
a nőegylet elnöke

1957-ben születtem Budapesten, tősgyökeres rákoskeresztúri evangélikus családban. Keresztelésem óta tartozom a rákoskeresztúri gyülekezethez, édesapám sok éven át volt a gyülekezet gondnoka. Konfirmációm (1970), lányaim konfirmációja, esküvője, három kis unokánk keresztelése is a rákoskeresztúri templomhoz köt.
1980-ban matematika-kémia szakos tanárként diplomáztam. 2000-ben atlétika valamint rekreáció sportoktatói oklevelet szereztem. 2013-ban az ELTE-n család-és gyermekvédő tanár diplomát kaptam. A negyven tanári pályán eltöltött évből 38-at a Zrínyi Miklós Általános Iskolában töltöttem. Nem csak az oktatást tartottam fontosnak, hanem a gyermekek teljes személyiségének fejlesztését, nevelését is. Sok szabadidős tevékenységet- kirándulás, tábor (belföldi külföldi), színházlátogatás, kerékpár és gyalogostúra, futóverseny- szerveztem.
Nyugdíjba vonulásom óta mindennapjaim jelentős részét a családommal, legfőképpen három tündéri unokámmal való foglalatosságok töltik ki.
A Podmaniczky János Evangélikus Általános Iskola és Óvoda igazgatótanácsának megalakulása óta vagyok tagja. A Nőegyleti munkába 2021 őszén kapcsolódtam be. Nagyon megtisztelő számomra, hogy felkértek a nőegyleti munka összefogására. Igyekszem minden tudásommal az elvárásoknak megfelelni, a gyülekezetet szolgálni.

Séllei Zoltán
presbiter

1972. január 12-én születtem Budapesten. Szüleim, nagyszüleim is evangélikusok voltak. A Wesley János Lelkészképző Főiskolán végeztem szociális munkás szakon. Jelenleg családsegítőként dolgozom, korábban pedig az idősellátás területén dolgoztam. 1997 óta élünk boldog házasságban feleségemmel. Isten kegyelméből három gyermekünk született: Zoltán, Anna és András, akik a Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskolába járnak.

 

Szabó Bálintné
kántor, óvodavezető

1962-ben születtem Budapesten. Gyermekkoromtól a Rákoskeresztúri Gyülekezet tagja vagyok. Itt kereszteltek, konfirmáltak és eskettek férjemmel. Két felnőtt fiam van, egyikük házas. 15 éves koromtól templomainkban kántorként szolgálok szinte folyamatosan, jelenleg leggyakrabban Rákoshegyen. Családomból többen is segítették presbiterként a gyülekezetet, édesanyám is aktívan részt vett a gyülekezeti életben.

A Budapesti Tanítóképző Főiskola óvónői szakának elvégzése után kerületünk óvodáiban dolgoztam, a Bulyovszky utcai intézményben 24 évig. 2012-ben a lelkészasszony, Nagyné Szeker Éva megkeresésére vállaltam el jelenlegi munkahelyem, a Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola óvodai tagintézményének vezetését. Megalakulásunk óta nagy örömömre sokcsalád választja óvodánkat, iskolánkat, egyre több az evangélikusok száma. Ebben az évben is több mint száz gyermek jár óvodánkba, ahol a kicsik közül sokan először tanulnak imádkozni és megismerkednek  Jézussal, Istennel. Remélem, hogy az "elvetett mag" jó termést hoz, és iskolánk tanulói lesznek, majd  gyülekezetünkhöz is csatlakoznak, folytatva az elődök munkáját.

Szántó Ferenc
felügyelő, gondnok, presbiter

1956-ban Zuglóban születtem, és ott éltem a házasságkötésemig. 1987-ben költöztem családommal Rákoskeresztúrra, a Kis utcai lakótelepre. Három felnőtt gyermekünk van és két kis unokánk. Negyvennegyedik éve a közlekedésben dolgozom, itt szereztem irányítási, szervezési tapasztalatokat, amelyeket a gyülekezetben is kamatoztatni tudok. Az Úr a keresztúri templom kapujához irányított, feleségemmel együtt rendszeresen részt veszünk a gyülekezet életében, a hitéletben és a szabadidős programokban, melyek szervezésében is aktívan tevékenykedtem. A jelölőbizottság engem jelölt a gondnoki tisztségre. A munkahelyemen azt éltem meg, hogy minden adódó feladattal foglalkozni kell, és nem maradhat egyetlen kérdés sem megoldatlan. Ennek szellemében kívánom a feladataimat lelkiismeretesen ellátni, a gyülekezet javát szolgálva.

 

Sziklai Istvánné
presbiter

1947-ben születtem Rákoskeresztúron, nyugdíjas vagyok. Megkeresztelésem óta tartozom a rákoskeresztúri evangélikus gyülekezethez, ahol 1960-ban konfirmáltam. 1968-ban mentem férjhez, a házasságunkból két gyermekünk született és ma már négy unokánk van. Gyermekeinket igyekeztünk keresztyénként nevelni, unokáinkat szintén erre orientáljuk. Jelenleg a rákosligeti kis gyülekezetbe járok, aminek húsz éve vagyok a pénztárosa. 2012-ben az újonnan megalakult nőegylet vezetőjének választottak. A rám bízott feladatokat igyekeztem mindig lelkiismeretesen elvégezni. Előrehaladott korom ellenére még érzek magamban annyi erőt és energiát, hogy a presbiteri teendőimnek is eleget tudok tenni.

 

Tizmárné Sziklai Mariann
pénztáros

1973. március 6-án születtem Budapesten. Születésem óta Rákoskeresztúron lakom. Régi evangélikus családból származom. A keresztúri templomban kereszteltek meg, és itt is konfirmáltam 1986-ban. Esküvőm, gyermekeim keresztelője is Keresztúron volt. Fiam 2016-ban, lányom pedig idén fog konfirmálni. 1998-ban könyvelőként végeztem, és azóta is a szakmámban dolgozom.

 

Veres Matild
egyházmegyei közgyűlési pótküldött, iratterjesztő, presbiter

Brassóban születtem, tanulmányaimat a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban végeztem óvóképző szakon 1976-ban. Teljes pályafutásom alatt óvónőként dolgoztam, 2012. szeptember 1-jétől nyugdíjas vagyok. 2012 óta élek Magyarországon, azóta vagyok a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség, illetve a 2012-ben megalakult nőegylet tagja. Igyekszem aktívan közreműködni minden egyházi felkérésben, nőegyleti feladatban, részt veszek kísérőként a nyári hittantáborban. Két gyermekem van és két unokám, így a fentiek mellett aktív nagymama vagyok.

 

Zászkaliczky Anna Eszter
facebook szerkesztő, honlap design tervező

A gyülekezeti Facebook-oldal megálmodójaként és szerkesztőjeként, az oldal többi munkatársával együtt, azon dolgozom, hogy közösségünk hírei, eseményei minél szélesebb körhöz eljussanak. Azonban igyekszünk nem csupán a gyülekezet életéről írni, hanem – missziós célokkal – kommunikáljuk a hazai evangélikusság fontos pillanatait, megjelenő cikkeket vagy éppen a napi Igét.

 

Zászkaliczky Pál
középkör vezető, Luther-olvasókör vezető, presbiter, a testvérgyülekezeti bizottság elnöke

1966-ban születtem Pécsett lelkészcsaládban, Baranyában nőttem fel. Programozó matematikus, levelező teológiai és MBA végzettségem van. Alapító tagja és 7 évig titkára voltam a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetségnek (MEVISZ). 1995-tól voltam a gyülekezet presbitere, 2010-től felügyelője. Ezt a szolgálatot igyekeztem maximális erőbedobással és körültekintéssel végezni. Törekvéseim nem minden esetben vezettek sikerre. A gyülekezetben vezetem a középkört, Kovács Áronnal a Luther-olvasókört, rendszeresen segédkezem az úrvacsoraosztásban, időnként igehirdetésre is kérnek. Tagja vagyok a Podmaniczky iskolánk igazgató tanácsának. Az Ordass Lajos Alapítvány kuratóriumának elnökeként országos hatáskörű feladatot is ellátok, elsősorban a folyóirat- és könyvkiadás területén. 1990-ben kötöttünk házasságot Mirák Katalinnal, így kerültem a keresztúri gyülekezetbe. Négy felnőtt gyermekünk van. Presbiterként igyekszem segíteni felügyelő utódom szolgálatát, a gyülekezet lelki és anyagi fejlődését.

 

Zolnai Szilvia
hitoktató

Szolgálatomat az alábbi igék alapján végzem:

„Lábam előtt mécses a Te Igéd, ösvényem világossága.” (Zsolt 119, 105)

Jézus ezt mondta: „Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.” (Mt 19, 14)

Zsigmond Ildikó
gyermekbibliakör vezető

Édesanyám és édesapám családja révén a mindennapokban és családunk gyülekezethez tartozása mentén is az összetartozás, kötődések, testvéri szeretet és odaadás számtalan példáját láthattam, éltem át.  A kerületbe költözésünket követően, 2012-ben csatlakoztunk családunkkal a gyülekezethez. Szolgálatunkat rendszerint családunkkal közösen végezzük. 2017-ben konfirmáltam. Valódi megerősítés volt ez számomra. Az Úrtól kapott szeretet és számtalan kegyelem és Örömhír folytonos továbbadására is megerősítést kaptam. A gyermekekkel végzett szolgálattal hozzá szeretnék járulni a gyülekezetünk erősödéséhez, növekedéséhez, hogy az elültetett apró magvak erős szárú, valódi kalászokká fejlődhessenek.